VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Geert Castelein.
De voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Geert Castelein.

Opmerkingen op goederen of fakturen dienen ons met aangetekend schrijven toegestuurd, resp. binnen 8 dagen na levering of 8 dagen na faktuurdatum. Zij moeten grondig gemotiveerd zijn.

Facturen zijn zonder korting, netto en contant bij ontvangst betaalbaar te Wielsbeke, behoudens schriftelijke afwijking. Wissels maken geen afwijking uit op dit beding. Niet betaling binnen de gestelde termijn brengt dat verwijlrente verschuldigd is à 12%, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schulde op de vervaldag, zelfs uit nalatigheid, brengt mee dat het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 121,00 en een max. van € 1.860,00, dit als forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekennen van termijnen en respijt.

Ingeval van annulatie van een bestelling door de koper, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling. Leveringstermijnen worden enkel opgegeven ten titel van inlichting, en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan volledige betaling. Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze woonplaats bevoegd. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk. Acceptatie van wissel betekent een afwijking hiervan.